گرانول بادی سفید

28.000 تومان

گرانول بازیافتی پلی اتیلن HDPE

پلی اتیلن سنگین

گرانول بادی سفید

ارسال نمونه