مهندس فرجی
لیسانس مدیریت صنایع

آدرس مهسان پلاست : اراک موت آباد خیابان کوشش

برای بازدید از کارگاه بازیافت پلاستیک درخواست خود را ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم